Projekt unijny

Projekt pt. „Szkoła twórczych rozwiązań – uczeń zdolny w Szkole Podstawowej – zajęcia rozwijające w Tworkowie”

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 242 728,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 218 455,20

Celem głównym projektu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych: matematycznych, przyrodniczo-geograficznych, biologiczno-chemicznych i językowych  48 uczniów  szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie, poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych, rozwijających a także tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Zwiększenie dostępności i podniesienie efektywności kształcenia przedmiotów ścisłych i językowych, umiejętności pracy zespołowej, rozwijania dodatkowych zainteresowań wzmacniających potencjał edukacyjny uczniów w okresie 01.07.2020 – 30.06.2021r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć
Zajęcia rozwijające przyrodniczo-geograficzne metodą eksperymentu dla klas 4-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające biologiczno -chemiczne metodą eksperymentu klas 5-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające  matematyczno-fizyczne metodą eksperymentu dla klas 7-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające  matematyczne metodą eksperymentu z dla klas 4-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające  z języka angielskiego dla klas 4-8. 2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h

Grupa docelowa została wybrana na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkoły, konkretnie, analizy wyników ewaluacji. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zadań, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący.

Na podstawie przeprowadzonej analizy do udziału w projekcie wybrano grupę 48 uczniów w tym 22 kobiety i 26 mężczyzn. Są to uczniowie zamieszkujący miejscowość Tworków w Gminie Krzyżanowice. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV–VIII Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.

Grupa docelowa składa się z uczniów zdolnych, osiągających wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych tj. przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-fizyczno-chemicznych i języka angielskiego. Grupa wytypowana została na podstawie diagnozy pedagogicznej uczniów wykazujących zainteresowania dodatkowymi zajęciami rozwijającymi, stanowią ją  uczniowie, którzy wywodzą się ze środowiska wiejskiego, w związku z tym mają ograniczony dostęp do ciekawych w swojej formie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

Uczniowie szkoły oraz ich rodzice są zainteresowani planowaną ofertą edukacyjną wykorzystującą eksperyment, jako metodę pracy z uczniami.

Rekrutacja ma charakter zamknięty – uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów, które przeprowadzone zostaną wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Kryteria rekrutacji:

– test kwalifikacyjny;

– opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników;

– średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.

Załączniki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

REKRUTACJA

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.