Pedagog

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy….

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

Masz problemy rodzinne lub znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem.

Chciałbyś z kimś porozmawiać.

Chciałbyś pomóc innym i nie wiesz w jaki sposób.

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

ZAPRASZAM:)

Godziny pracy

Poniedziałek       845      –        1130

Wtorek                 845      –         1230

Środa                    845      –         1130

Czwartek             900      –        1230

Piątek                    845      –        1000

LOGOPEDA : mgr Aleksandra Kucybała

Wtorek – zajęcia indywidualne z uczniami

mgr Aleksandra Kucybała Pedagog Szkolnymgr Aleksandra Kucybała

Pedagog szkolny
Pedagog szkolny

NA CZYM POLEGA POMOC PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole polega w szczególności na:

 • diagnozowaniu środowiska ucznia;
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
 • wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu  doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wwyrównujących szanse   edukacyjne ucznia;
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań  edukacyjnych wynikających ze  realizowanych przez nich programów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia.
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  kryzysowych. 

I. Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • rodzicami; nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; poradniami psychologiczno -pedagogicznymi i poradniami  specjalistycznymi; innymi szkołami i placówkami; podmiotami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

 • Ucznia, rodziców; nauczyciela, pedagoga; psychologa; poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

III. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz  uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku  kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony  doradca zawodowy;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.